top of page

MIJLPALEN IN DE GESCHIEDENIS VAN RWANDA

Oorsprong

Rwanda bestaat als land al sinds 1091. Het is op deze datum dat koning Gihanga de eerste vorst van het land werd, en sindsdien hebben zijn nakomelingen Rwanda geregeerd. De prekoloniale Rwandese bevolking bestond uit een twintigtal clans, bestaande uit herders, de Tutsi's, boeren, de meerderheid van de Hutu's en ambachtslieden, de Twa. De Twa stammen af van de pygmeeënpopulaties die oorspronkelijk Rwanda bevolkten. De clan was de identiteitsreferentie voor elke Rwandees. Elke clan had een opperhoofd met de naam mwami uit een patriarchale stamboom. Een van de clans, geleid door een Tutsi-lijn, domineerde de regio en de Mwami werd beschouwd als de koning van Rwanda. De bevolking sprak dezelfde taal, Kinyarwanda, deelde dezelfde religie, kon soms met elkaar trouwen en kon van de ene naar de andere kaste overgaan door een gunst van de Mwami, vergelijkbaar met adellijke rang. Dit zogenaamde feodale systeem was gebaseerd op het bezit van kuddes of land. Deze structuur stoelde op een veehoofd, een landhoofd en een militair hoofd.

 

Duitse en Belgische koloniale periode

Tegen het einde van de negentiende eeuw was de mwami van de dominante clan Kigeli IV, die in 1895 stierf. In 1885 verleende de Conferentie van Berlijn Rwanda aan het Duitse Rijk. De eerste Europeanen die Rwanda binnenkwamen, in 1892 en 1894, waren Oscar Baumann en Gustav Adolf von Götzen.

De koloniale administratie vertrouwde op de Tutsi's, ten nadele van de mwami van de Hutu-clans.

 

De geschiedenis die tijdens de Belgische voogdij wordt onderwezen beschrijft de meerderheid van de Hutu's als boeren van Bantoe afkomst, terwijl de Tutsi's naar verluidt een pastoraal volk zijn dat in de 15e eeuw vanuit de Ethiopische hooglanden in de regio is aangekomen, met een nilotisch-hamitisch DNA. De Twa zouden de afstammelingen zijn van de Pygmeeën, de eerste bewoners van de regio.

 

België oefende zijn voogdij uit via een systeem van indirect bestuur, dat het gezag van de traditionele hoofden erkende en op hen vertrouwde voor het beheer van Rwanda. Het heeft een eigen organisatie opgezet, die door de boeren dubbele kolonisatie werd genoemd. Want aan de gebruikelijke structuur werden eigen diensten (Territoriaal, Gezondheid, Onderwijs, Landbouw,  enz.) toegevoegd.

De traditionele hoofden, voornamelijk Tutsi's, oefenden hun macht uit via een monarchale structuur (Mwami, hoofden, onderhoofden en rechtbanken) en een feodaal sociaal weefsel waarvan het kader het historische contract is (de ubuhake) dat de heer (shebuja) verbindt met zijn vazal (umugaragu). In het kader van deze overeenkomst verbindt de ontvanger van de lening, die bestaat uit een of meer koeien, zich jegens de donor tot het verlenen van diensten en/of diensten in natura. De democratisering die in 1945 door de VN aanbevolen werd verplicht om deze voordelen terug te kopen. De vreedzame relaties kregen te lijden naarmate de "kleine mensen" zich bewust werden van de sociale ongelijkheden in hun nadeel.

Bij decreet van 1952 zette het bestuur een eerste stap in de richting van democratisering door verkiezingen op te leggen via indirecte mannelijke verkiezingen. Deze werden gehouden in 1953 en 1956.

In 1957 eisten de Mwami en zijn Raad meer macht op met het oog op autonomie. Datzelfde jaar publiceerde de Hutu-beweging het "Hutu-manifest" dat het rassenprobleem in Rwanda aankaart waarbij de Hutu's (82%) gedomineerd worden door de Tutsi's (15%).

Op 15 juni 1959 werd toestemming gegeven voor de oprichting van politieke partijen. De UNAR en de RADER, Tutsi-partijen eisten onafhankelijkheid. APROSOMA en PARMEHUTU, Hutu-partijen zijn gematigder: de leider van deze laatste smeekte de Belgische regering (brief van 14 oktober 1959) om haar voogdij niet in te trekken totdat “de kleine mensen geëmancipeerd" zijn. Verschillende factoren zullen de gebeurtenissen versnellen:

- De dood van de Mwami op 25 juli 1959 verhoogde de spanningen;

- de boeren (Hutu's) eisten land op van de Tutsi-herders die de weilanden monopoliseerden;

- een roep naar onafhankelijkheid waaide over de grenzen;

- De katholieke kerkelijke krant Kinyamateka, die zeer dicht bij het volk aanleunde, nam deze standpunten over.

 

In november 1959 brak er een hevige boerenopstand uit, die leidde tot plunderingen en aanslagen, een quasi burgeroorlog. Meer dan 2.000 mensen werden in de rechtbanken . Veel Tutsi’s vluchtten naar Oeganda gevlucht, en verzoekschriften worden aan de VN gericht.

In april 1960 benoemde Parmahutu nieuwe plaatsvervangers.

In juni 1960 werden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden volgens het systeem van algemeen annen stemrecht. Deze leidden tot de oprichting van een voorlopige Raad en een voorlopige regering.

Op 18 oktober 1960 werden de burgemeesters beëdigd om de plaatsvervangers te vervangen.

Eind 1960 werd een regime van autonomie ingevoerd. Aan de Territoriale Beheerders werden ook Rwandese plaatsvervangers toegevoegd.

Er worden parlementsverkiezingen aangekondigd voor de maand januari maar door het verzet van de Verenigde Naties verzamelt de Parmehutu-partij haar gekozen vertegenwoordigers en roept ze de Republiek uit en het einde van de monarchie zonder medeweten van de Belgische Voogdij. Het staat bekend als  "de staatsgreep van Gitarama" op 28 januari 1961.

De eindfase: op 25 september 1961 werden onder toezicht van de Verenigde Naties in een rustige sfeer parlementsverkiezingen gehouden volgens het systeem van algemeen stemrecht voor mannen en vrouwen, evenals een referendum over de monarchie en de persoon van de Mwami.: 35 van de 44 zetels werden toegewezen aan Parmehutu en 7 aan Unar. Een zelfbestuurde vergadering en regering leidde tot de onafhankelijkheid op 1 juli 1962.

In veertig jaar van voogdij is Rwanda van een vreedzaam maar star feodaal koninkrijk naar een parlementaire republiek in een cyclus van volledige sociale en gewelddadige maar democratische ommekeer. Het land heeft zijn eigen Nationale Garde opgericht en zijn eigen munt geslagen. Ondanks een galopperende demografie heeft het geleid tot een uitgebreid wegennet, gerenoveerde woningen, ziekenhuizen, middelbare en technische scholen, verbeterde landbouwopbrengsten, voorzieningen en ontwikkelingsagentschappen. Haar bodemhulpbronnen zijn beperkt en begrotingen tonen tekorten. De inspanningen om haar inwoners te verzoenen zijn niet succesvol afgewerkt. De oppositie heeft haar toevlucht genomen tot het buitenland en zal na 30 jaar terugkeren.

 

De Tutsi-eis van onafhankelijkheid zette de Belgen ertoe aan hun alliantie ten gunste van de Hutu's om te keren. In november 1959 brak een burgeroorlog uit die leidde tot het vertrek in ballingschap van 300.000 Tutsi's. De Hutu-meerderheid nam de macht over, met de steun van de koloniale autoriteiten en de katholieke kerk.

Julien Nyssens, Territoriaal Beheerder in Ruanda

 

Onafhankelijkheid

De eerste republiek werd uitgeroepen op 28 januari 1961 en Gregoire Kayibanda, een Hutu, werd president van de republiek op 26 oktober 1961. De Verenigde Naties hebben 1 juli 1962 vastgesteld als datum van de onafhankelijkheid van Rwanda. De machtsoverdracht en de evacuatie van de Belgische troepen vond plaats op 1 augustus 1962. Het nieuwe regime werd geconfronteerd met aanvallen van Tutsi-bannelingen, die het voorwendsel vormden voor gewelddadige repressie tegen de Tutsi's van binnenuit, met name in december 1963 toen enkele duizenden Tutsi's werden afgeslacht.

 

Om de politieke eenheid te bewaren heeft Grégoire Kayibanda de moordpartijen waarvan de Hutu's van Burundi in 1972 het slachtoffer waren, geïnstrumentaliseerd en de vrees voor een bedreiging door de Rwandese Tutsi's gerechtvaardigd. Tutsi's, leerlingen en leerkrachten, werden systematisch van school gestuurd, waarbij sommige van hen in de scholen werden afgeslacht. Deze gebeurtenissen hebben een nieuwe golf van exodus van Tutsi's uitgelokt. Juvénal Habyarimana maakte gebruik van deze gebeurtenissen door Grégoire Kayibanda in juli 1973 ten val te brengen en richtte vervolgens in 1975 een partij op, de Nationale Revolutionaire Beweging voor Ontwikkeling (MRND). In 1978 veranderde Habyarimana de grondwet en nam een eenpartijstelsel aan, de MRND, waarvan alle Rwandezen ambtshalve lid zijn.

De Republiek van Rwanda (1961-...)

Belangrijke data's sinds de onafhankelijkheid

 

1961-1963

De eerste republiek werd op 28 januari 1961 uitgeroepen en Gregoire Kayibanda, een Hutu, werd op 26 oktober president van de republiek. De Verenigde Naties hadden 1 juli 1962 vastgesteld als datum van de onafhankelijkheid van Rwanda. De machtsoverdracht en de evacuatie van de Belgische troepen vond plaats op 1 augustus 1962.

Het nieuwe regime werd geconfronteerd met aanvallen van Tutsi-bannelingen, die het voorwendsel vormden voor gewelddadige repressie tegen Tutsi's van binnenuit, met name in december 1963 toen enkele duizenden Tutsi's werden afgeslacht.

 

1972-1973

Om de politieke eenheid te bewaren, had Grégoire Kayibanda de massamoorden op de Hutu's van Burundi in 1972 als voorwendsel gebruikt en een bedreiging door de Rwandese Tutsi's gerechtvaardigd. Tutsi's, leerlingen en leerkrachten, werden systematisch naar huis gestuurd, waarbij sommige van hen in de scholen werden afgeslacht. Deze gebeurtenissen hebben een nieuwe golf van exodus van Tutsi's uitgelokt.  Juvénal Habyarimana gebruikte deze gebeurtenissen  in juli 1973 om Grégoire Kayibanda ten val te brengen.

1975

Oprichting van de eenheidspartij, de « Mouvement Républicain National pour le Développement » (MRND). 

 

1978

Habyarimana verandert de grondwet en bekrachtigt een eenpartijstelsel met de MRND, waarvan alle Rwandezen ambtshalve lid worden.

 

1979

Oprichting, in Kenia, van de Rwandese Nationale Unie (Ranu) - gedomineerd door de Tutsi's. Het werd later omgevormd tot het Rwandees Patriottisch Front (RPF), gevestigd in Oeganda.

 

1982

Rwanda sluit zijn grens met Oeganda om de terugkeer van Tutsi-vluchtelingen die door de Oegandese regering zijn uitgezet, tegen te houden.

 

1990

Oktober: RPF-aanvallen op de noordelijke grens vanuit Oeganda. Begin van de burgeroorlog; tienduizenden doden in drie jaar. Interventie van Franse, Belgische en Zaïrese troepen (Operatie "Noroît"). 

 

1991

In 1991 wordt het meerpartijenstelsel opnieuw erkend.

 

1992

April: vorming van een compromisregering die openstaat voor de oppositie, met uitzondering van het RPF.

Maart: oprichting van de Coalitie voor de Verdediging van de Republiek (CDR), die de ultra-Hutu's samenbrengt en de Interahamwe-milities organiseert, wat betekent "zij die samen strijden". Bloedbad van Tutsi's in Bugesera.

Juli: staakt-het-vuren. In Arusha (Tanzania) worden vredesonderhandelingen geopend tussen de Hutu-regering, de democratische oppositie en het RPF.

Augustus-december: georganiseerde slachtingen van Tutsi's en Hutu-tegenstanders, o.a. door toedoen van regeringsgezinde Interahamwe-milities.

 

1993

Februari: de RPF beroept zich op de voortdurende moorden en het niet respecteren van de Arusha-akkoorden om een nieuw offensief te lanceren, dat ten noorden van Kigali tot stilstand komt dankzij Franse steun. Tussen de 750.000 en een miljoen boeren verlaten het noorden en vluchten naar Kigali.

Augustus: ondertekening van de Arusha-vredesakkoorden.

Begin van een haatcampagne op de media waarin impliciet of expliciet gepleit wordt voor de fysieke uitschakeling van de Tutsi's.

December: na meer dan drie jaar aanwezigheid verlaten de Franse troepen van Operatie "Noroît" (600 soldaten) Rwanda en maken plaats voor de Bijstandsmissie van de Verenigde Naties voor Rwanda (UNAMIR).

 

1994

Januari: de toepassing van de Arusha-akkoorden op de helling, met name door de weigering van de haviken in de presidentiële entourage, aanhangers van de "Hutu-macht", om een overgangsregering op te richten die wordt uitgebreid tot het RPF.

6 april: regionale topontmoeting in Dar es Salaam (Tanzania). Aanval op het vliegtuig met de presidenten van Rwanda en Burundi, Juvénal Habyarimana en Cyprien Ntaryamira, dat in de tuinen van het presidentschap neerstort. Tijdens de nacht beginnen de slachtingen van Tutsi's in Kigali. Moord op de eerste minister, Agathe Uwilingiyimana, en de tien Belgische Blauwe Helmen die instaan voor haar bescherming, zonder dat de VN-troepen hen te hulp komen. s Avonds verhuisden de RPF-eenheden naar het noorden. Uitbreiding van de slachtpartijen buiten Kigali.

April-mei: de bloedbaden breiden zich aanzienlijke uit. De eliminatie van Tutsi's en Hutu-tegenstanders wordt systematisch uitgevoerd door Interahamwe-milities met de hulp van de Rwandese strijdkrachten (FAR).

9-17 april: militaire interventie door Frankrijk en België voor de evacuatie van hun onderdanen (operatie "Amaryllis").

16 april: de Belgische regering besluit haar troepen uit UNAMIR (780 manschappen) terug te trekken.

21 april: de Veiligheidsraad verlaagt de omvang van UNAMIR van 2500 naar 270.

11-12 mei: missie naar Kigali door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten. Hij spreekt het woord "volkerenmoord/genocide" uit (later wordt het aantal slachtoffers van de genocide geschat op tussen de 800.000 en 1,3 miljoen mensen).

17 mei: de Veiligheidsraad breidt de missie van UNAMIR uit tot de bescherming van de bevolking en geeft toestemming voor de inzet van 5.500 blauwhelmen in Rwanda (UNAMIR II).

22 juni: Op voorstel van Frankrijk wordt bij resolutie 929 van de Veiligheidsraad toestemming gegeven voor een gewapende humanitaire interventie in Rwanda voor een periode van twee maanden “om de burgers te beschermen en de verdeling van de humanitaire hulp te waarborgen”. Begin van Operatie Turquoise.

4 juli: Butare en Kigali vallen voor het RPF. Frankrijk creëert een "veilige humanitaire zone" in het zuidwesten, rond Kibuye, Gikongoro en Cyangugu, waar Hutu's die op de vlucht zijn voor de RPF-voorhoede hun toevlucht zoeken.

13 juli: begin van de massale uittocht naar Goma van Rwandezen op de vlucht voor de opmars van de RPF-troepen. Tot 2 miljoen vluchtelingen zullen in het buitenland worden geteld - waaronder 1,7 miljoen in Congo en 300.000 in Tanzanië - en 3 miljoen binnenlandse vluchtelingen.

17 juli: het RPF bereikt Ruhengeri en Gisenyi en verklaart de oorlog te zullen beëindigen.

19 juli: In Kigali wordt een regering van nationale eenheid gevormd.

10 augustus: UNAMIR II begint met de inzet in de veiligheidszone.

21 augustus: einde van Operatie "Turquoise" onder leiding van Franse soldaten.

November: oprichting van het Internationaal Strafhof voor Rwanda (ICTR).

 

1995

April: Een aanval van het Rwandese Patriottische Leger (RPA, de gewapende vleugel van het RPF) op de Hutu-vluchtelingenkampen in het zuiden van het land in het gebied van Operatie Turquoise veroorzaakt honderden slachtoffers. Hutu-extremisten gebruikten deze kampen als basis voor destabiliseringsoperaties tegen het nieuwe regime.

Juni: de autoriteiten in Kigali leggen de VN-Veiligheidsraad een drastische vermindering van het mandaat en de mankracht van UNAMIR op.

 

1996

8 maart: Terugtrekking van de laatste UNAMIR contingenten.

Oktober: begin van de ontmanteling met geweld van de Rwandese vluchtelingenkampen in de Kivu’s door het RPA, bijgestaan door Oeganda en Burundi. 500.000 Hutu-vluchtelingen keren terug naar Rwanda. Meer dan 200.000 Hutu's die naar het binnenland van Congo vluchten, zullen worden afgeslacht door de troepen van Laurent Désiré Kabila’s rebellie; deze wordt bij zijn verovering van de macht door Kigali geholpen. Tanzania zet bijna 300.000 Hutu-vluchtelingen het land uit en 90.000 keert naar Burundi terug.

 

1997

Mei: gesteund door Rwandese en Oegandese troepen, neemt Laurent Désiré Kabila de macht over in Kinshasa.

In December brengt de Belgische parlementaire onderzoekscommissie naar de gebeurtenissen in Rwanda haar verslag uit, op basis van uitgebreide onderzoeken en talrijke hoorzittingen. Dit ‘waarheidswerk’ doet besluiten dat de Belgische autoriteiten ten tijde van de genocide anders hadden kunnen - en moeten - handelen om de genocide tegen de Tutsi's te voorkomen.

1998

Februari: de sterke man van het regime, vicepresident en minister van Defensie Paul Kagame, verstevigt zijn macht door het voorzitterschap van het RPF over te nemen.

 

1999

November: Rwanda kondigt aan dat het zijn samenwerking met het Internationaal Strafhof voor Rwanda (ICTR) opschort nadat het ICTR een voormalige hoge ambtenaar die beschuldigd wordt van genocide, Jean-Bosco Barayagwiza, directeur politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken ten tijde van de genocide, wegens een procedurefout heeft vrijgelaten.

 

2000

Maart: Ontslag van dominee Bizimungu, Hutu, president sinds het RPF aan de macht is gekomen.

Als vervolg op het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie van 1997 en in samenhang met deze conclusies aanvaardt België de morele verantwoordelijkheid voor de Rwandese tragedie. Minister-president Guy Verhofstadt reist op 7 april naar Kigali om zich namens het Belgische volk te verontschuldigen bij Rwanda. Het was een manier om recht te doen aan alle slachtoffers van de genocide, inclusief onze tien paracommando's, die op 7 april 1994 in Kigali in het uniform van de Verenigde Naties werden vermoord. Het was een daad van verlossing en historische waarheid voor de Belgische regering met betrekking tot ons koloniale verleden.

"Namens mijn land buig ik het hoofd voor de slachtoffers van de genocide," zegt Guy Verhofstadt in zijn toespraak.” Namens mijn land, namens mijn volk, vraag ik u om vergeving. ... De wereld moet zich altijd de gruwel herinneren die hier wordt begaan. We moeten de kracht en de wil vinden om nooit meer dergelijke slachtpartijen te tolereren, die de intelligentie en de basiswaarden van de mensheid beledigen”.

Commentaar van Louis Michel, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken: "Verzoening is altijd moeilijk en pijnlijk. Maar het is de enige weg om de vrede en harmonie te herwinnen die het cement van een volk vormen. Er is wilskracht, luciditeit en nederigheid voor nodig om deze weg te durven inslaan. En nog meer, we moeten uitgaan van de vraag naar de waarheid, die een gemeenschappelijk werk is".

17 april: Paul Kagame wordt door het Parlement tot president van de Republiek gekozen.

December: het Rwandese leger grijpt in Burundi en Congo in.

 

2001

April-juni: Het Hof van Assisen veroordeelt 4 Rwandezen, die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden tijdens de genocide, tot gevangenisstraffen van 12 tot 20 jaar, op grond van een Belgische wet die universele rechtsmacht toekent voor oorlogsmisdaden.

Oktober: Rwandezen kiezen 240.000 rechters uit de bevolking om de ‘gacaca’-rechtbanken te vormen. Deze zullen5 jaar lang verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van 120.000 gevangenen die beschuldigd worden van genocide. Alleen de "uitvoerders" worden daar berecht. Planners en verkrachters worden behandeld door conventionele rechtbanken of door het ICTR in Arusha, Tanzania.

November: Oegandese president Yoweri Museveni en Rwandese president Paul Kagame beloven, als onderdeel van een in Londen bereikt akkoord, dissidente groeperingen "die de betrekkingen tussen de twee landen destabiliseren" niet te tolereren.

 

2002

Januari: De uitbarsting van de Nyiragongo-vulkaan in Oost-Congo leidt tot de uittocht van tienduizenden mensen uit de regio naar de Rwandese stad Gisenyi.

2 april: Begin in het ICTR in Arusha van het proces tegen vier hooggeplaatste functionarissen die beschuldigd worden van het organiseren van de genocide van 1994. De volgende dag wordt het proces verdaagd.

Arrestatie van voormalig president Pasteur Bizimungu die beschuldigd wordt van het ondermijnen van de staatsveiligheid.

Oktober: Rwanda repatriëert officieel de laatste soldaat van zijn contingent naar de DRC.

.

 

2003

Mei: nieuwe Grondwet, die het meerpartijenstelsel toestaat en er tegelijkertijd een kader voor biedt.

25 augustus: eerste presidentsverkiezingen: Paul Kagame wint met 95% van de stemmen.

Oktober: de coalitie rond de partij van president Kagame wint een absolute meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de parlementsverkiezingen, die volgens de Europese Unie gekenmerkt worden door onregelmatigheden en fraude.

President Kagame vervangt de Hutu-Tutsi indelingen  door het concept van Rwandese burger, zonder onderscheid.

 

2004

7 juni: Voormalig president Pasteur Bizimungu wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf.

26 oktober: overeenkomst ondertekend in Kigali, onder auspiciën van de Verenigde Staten, tussen de DRC, Rwanda en Oeganda. De drie landen verbinden zich ertoe samen te werken om de gewapende groepen die in de regio actief zijn, te neutraliseren.

 

2005

10 maart: start van de rechtszittingen van de 'gacaca'-rechtbanken. 11.000 Rwandezen, voornamelijk Hutu's, vluchten naar de buurlanden om aan de oprichting van deze rechtbanken te ontkomen.

30 maart: Rwandese Hutu-rebellen van de Democratische Strijdkrachten voor de Bevrijding van Rwanda (FDLR), die betrokken zijn bij de genocide van 1994 en de oorlog die de Kivu (Congo) heeft geteisterd, waar zij sinds 1994 vluchtelingen zijn, kondigen hun voornemen aan om een einde te maken aan de gewapende strijd tegen de Rwandese regering.

Juli: enkele tienduizenden gevangenen worden bij presidentieel decreet definitief of voorwaardelijk vrijgelaten.

 

2006

24 november: Kigali verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk nadat rechter Bruguière arrestatiebevelen heeft uitgevaardigd tegen familieleden van president Paul Kagame.

13 december: Pater Athanase Seromba, de eerste katholieke priester die door het ICTR wordt berecht, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor zijn deelname aan de genocide van 1994.

 

2007

6 april: Voormalig president Pasteur Bizimungu krijgt gratie na vijf jaar gevangenisstraf.

25 juli: De doodstraf wordt afgeschaft, ook voor genocide. De doodstraf was een van de voorwaarden die het Internationaal Strafhof voor Rwanda (ICTR) had gesteld voor de overdracht aan de Rwandese justitie van verdachten die aanvankelijk door het ICTR zouden berecht worden.

September: President Kagame legt de Umuganda, een dag van verplicht werk in dienst van de gemeenschap, elke laatste zaterdag van de maand op.

 

2008

15 september: het regerende RPF wint de parlementsverkiezingen met 78% van de stemmen.

5 december: de Democratische Republiek Congo en Rwanda ondertekenen in Kigali een overeenkomst voor de ontwapening van de Rwandese Hutu-milities van de FDLR, die sinds de genocide van 1994 in Rwanda in het oosten van het land gevestigd zijn.

12 december: In een VN-verslag wordt Kigali ervan beschuldigd de Congolese opstand van Laurent Nkunda te steunen, die sinds de herfst heeft geleid tot de ontheemding van 200.000 mensen in Noord-Kivu, in het oosten van de DRC.

18 december: het ICTR veroordeelt kolonel Théoneste Bagosora, bijgenaamd "de kolonel van de Apocalyps", en twee andere voormalige legerofficieren tot levenslange gevangenisstraf wegens "genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden".

 

2009

20 januari: meer dan 3000 Rwandese soldaten komen Congo binnen. De legers van Congo en Rwanda vallen samen de achterste bases van Rwandese Hutu-milities in Oost-Congo aan. Ze verlaten het land eind februari.

6 augustus: Ontmoeting in Goma (DRC) tussen Paul Kagame en Joseph Kabila, president van de Democratische Republiek Congo, na tien jaar diplomatieke breuk.

September: Alfred Mukezamfura, parlementsvoorzitter van 2003 tot 2008, wordt veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor zijn deelname aan de genocide van 1994.

November : Rwanda, een land met een Kinyarwanda en een Franstalige traditie, sluit zich aan bij het Britse Gemenebest en herstelt tegelijkertijd de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk.

 

2010

9 augustus: presidentsverkiezingen zonder echte tegenstanders: Paul Kagame wordt herkozen met 93% van de stemmen.

1 oktober: De VN publiceert een rapport waarin Rwanda en Oeganda in het bijzonder worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid in de DR Congo tussen 1993 en 2003.

December: Voormalige verbannen officieren, Generaal Kayumba Nyamwasa en Kolonel Patrick Karegeya richten een nieuwe partij op, het Rwanda Nationaal Congres.

 

2011

Februari: Rwandese rechtbanken veroordelen tegenstander Bernard Ntaganda tot vier jaar gevangenisstraf wegens het ondermijnen van de staatsveiligheid, het oproepen tot etnische verdeeldheid en het organiseren van een niet toegestane betoging.

Juni: Voormalig minister Pauline Nyiramasuhuko wordt door het ICTR in Arusha veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens genocide.

 

2012

Volgens een VN-rapport wordt de M23-rebellenbeweging die het Oosten van Congo destabiliseert, vooral gesteund door de Rwandese regering en in mindere mate door Oeganda. Veel van de M23-leden zijn Congolezen van Rwandese afkomst. Kigali toont zich solidair met hen. De instabiliteit aan de grens vergemakkelijkt de handel, vooral in mineralen zoals cassiteriet. Het is zeldzaam en noodzakelijk voor de productie van mobiele telefoons. De oorlog vergemakkelijkt ook de doorgang van allerlei goederen.

2013

Paul Kagame presenteert de economische ontwikkeling, het intensieve werk van de Rwandezen, de strijd tegen de corruptie en de eis van "goed bestuur" als belangrijke assen van zijn beleid. Hij wordt ook erkend als een pionier op het gebied van infrastructuur (scholen, apotheken, wegen), landbouwontwikkeling en respect voor het milieu (o.a. verbod op het gebruik van plastic zakken).

 

2014

April: Herdenkingen van de genocide van 1994 worden in het hele land gehouden. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders neemt in Kigali deel aan deze herdenkingen.

 

2015

November: President Kagame gaat over tot een grondwetswijziging die hem toelaat zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2017 en in december kondigt hij aan dat hij inderdaad kandidaat zal zijn bij die presidentsverkiezingen. Deze beslissing laat Paul Kagame theoretisch toe aan de macht te blijven tot 2034. Human Rights Watch meldt ernstige schendingen van de democratie in Rwanda.

 

2017

5 augustus: Paul Kagame wordt triomfantelijk herkozen voor een derde termijn met 98,8% van de stemmen.

Onder Kagame's presidentschap beleeft Rwanda een opmerkelijke economische bloei, maar dan wel ten koste van een beperking van de persvrijheid en de onderdrukking van politieke tegenstanders, waarvan een aantal het slachtoffer is van verdwijningen, moorden (zoals Patrick Karegeya of Jean-Léonard Rugambage) of moordpogingen (zoals Faustin Kayumba Nyamwasa).

 

2019

De betrekkingen met de buurlanden worden vreedzamer: na een lange periode van spanning wordt een overeenkomst met Oeganda ondertekend, maar de verbetering van de betrekkingen verloopt traag. Rwanda komt ook dichter bij de Democratische Republiek Congo, waarvan de strijdkrachten in 2019 Sylvestre Mudacumura, de leider van het Democratisch Front voor de Bevrijding van Rwanda (FDLR), hebben gedood.

bottom of page